GRAND TURNIRI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Balotaška nadmetanja “najnovijeg doba” balotanja (od 1.1.2023. godine pa nadalje), koja pripadaju “seriji turnira 3000” te se kao takva računaju za “Legende” balotanja:

2023. godina: Turjaci “104” (2+1); Dicmo “Niko” (3+1); Katuni “Kreševo Brdo” (2+1); Omiš (3+1); Slime (2+1); Rastovac (2+1); Makarska “Apfel Arena” (2+1); Srinjine “Takala” (3+1); Katuni “Kreševo polje” (2+1); Dicmo “Granada” (3+1); Dubrava (2+1); Visoka (2+1); “Sinj (OK 3+1); Rogoznica (3+1).

Napomena: Da bi se nadmetanje računalo za Legende balotanja, isto mora završiti u tekućoj kalendarskoj godini, tj u godini u kojoj je započelo, osim ako je započelo nakon 1.10. te u tom slučaju treba biti završeno u idućoj kalendarskoj godini.

Balotaška nadmetanja “novijeg doba” balotanja koja su se bodovala za „Ranking“ po „dalmacijabalote.com“ od 1.1.2019. godine do 31.1.2022., a da su pri tom bila nadmetanja iz “serije 20000” te se kao takva računaju za “Legende” balotanja:

2022. godina: Turjaci (2+1); Katuni Kreševo Brdo (2+1); Brnaze (2+2); Omiš (3+1); Rogoznica (3+1); Si.(o.k. 3+1); Barutana (2+1); Srinjine (3+1); Potravlje (2+1).

2021. godina: Katuni Kreševo Brdo (2+1); Grabovac (2+1); Omiš (3+1); Rogoznica (3+1); Si.(o.k. 3+1); Visoka Split (2+1); Brnaze (2+1); Liga Žrnovnica (3+2).

2020. godina (godina zastoja u turnirskom balotanju usljed pandemije): Vinovo (3+1); Omiš (3+1); Si.(o.k. 3+1); Rogoznica (3+1).

2019. godina: Turjaci (2+1); Karakašica-2 (2+1); Omiš (3+1); Rogoznica (3+1); Si.(o.k. 3+1); Han (2+1); Brnaze (2+1).

Balotaška nadmetanja „starog doba“ balotanja (do 31.12.2012. godine), „novog doba“ balotanja (1.1.2013. do 31.12.2018.) koja se računaju za „Legende“ balotanja:

Om., Bra. (do 2015. godine), Rog., Kac., Si.(o.k.), Stb. (od 2012. godine), Ha. (od 2012. godine), Brn. (od 2015. godine), Turj. (2018.godina – par), Tug. Srinj. (do 2012. godine), Gat., Sitno G., Žrn („K“), Kost., Slim.(„Tad.“).